ค้นพบภาพจาก 'พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว'

รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ฯ  ทรงฉายพระรูปร่วม

รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ฯ ทรงฉายพระรูปร่วม

767 × 1150
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน วันข้าราชการพลเรือน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน วันข้าราชการพลเรือน

800 × 1108