ดูภาพคุณภาพสูงตาม แฮชแท็ก '#ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับ 2'

[มติชน] จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กำหนดเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประเทศไทย บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ... มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับการดำเนินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ... ดูเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั

ยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั

1513 × 1140
สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579 *

สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579 *

3000 × 1688
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี

1606 × 1008
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

2099 × 1187
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

2200 × 1456
ยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั

ยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั

2013 × 793
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

1095 × 753
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

2089 × 1217
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

1415 × 597
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธการขายฝัน? ข้อสังเกตบางประการต่อ 'ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี'

ยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธการขายฝัน? ข้อสังเกตบางประการต่อ 'ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี'

1113 × 739
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - สภาองค์กรชุมชน(นนทบุรี)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - สภาองค์กรชุมชน(นนทบุรี)

3000 × 1688
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอนาคตประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอนาคตประเทศไทย

1550 × 861
สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579 *

สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579 *

3000 × 1688