รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 1 พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 สังคมศึกษาฯ ม.1-6

×

[สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์] icon. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมพิจารณาคำร้องของ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำ ... ศาลรัฐธรรมนูญ อนุญาตให้พยาน ... ดูเพิ่มเติม

[สำนักข่าวอินโฟเควสท์] แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อ ... ศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาให้ "พิธา-ก้าวไกล" แจงคดีถือหุ้นสื่อ - ม.112 : อินโฟ ... ดูเพิ่มเติม

[ข่าวไทยพีบีเอส] วันนี้ (6 ธ.ค.2566) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ... ศาล รธน.นัดไต่สวนคดี "พิธาถือหุ้นสื่อ" 20 ธ.ค.นี้ ... ดูเพิ่มเติม

[workpointTODAY] 66) ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 มีมติว่า ญัตติการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น ... สมาคมทนายความฯ ออกแถลงการณ์มติรัฐสภาไม่ให้เสนอ 'พิธา' ซ้ำ ขัดหรือ ... ดูเพิ่มเติม

[Sanook] สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เห็นว่ามติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนี้. 1. ตามพจนานุกรมและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อ 44 ญัตติหมายถึงข้อเสนอใดๆ ... สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เสนอชื่อพิธาซ้ำได้ รัฐธรรมนูญมิได้จำกัดไว้ ... ดูเพิ่มเติม

[ThaiPublica] นักนิติศาสตร์ พร้อมใจกันให้ความเห็น กรณีรัฐสภามีมติเสียงส่วนใหญ่โหวตเสนอชื่อนายกฯ ซ้ำไม่ได้ พร้อมตั้งสังเกตถึงมติรัฐสภา เป็น "ข้อบังคับ" จะมีศักดิ์ใหญ่กว่า ... นักนิติศาสตร์ ระบุ มติรัฐสภาขัดแย้งรัฐธรรมนูญ 'ข้อบังคับจะมีศักดิ์ใหญ่กว่า ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

ถอดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เปิดช่องแก้ไข ม.112 ?

ถอดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เปิดช่องแก้ไข ม.112 ?

รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 1  พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 สังคมศึกษาฯ ม.1-6

รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 1 พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 สังคมศึกษาฯ ม.1-6

"ปริญญา-พงศ์เทพ-โภคิน" เข้ม เสวนาพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย : Matichon TV

ผลิตโดย Thai PBS
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-6
มาตราฐาน ส 2.2
ส 4.2
แต่เดิมนั้นประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช คือ ระบบกษัตริย์ เป็นศูนย์กลางในการปกครอง
จนสมัยรัชกาลที่ 7 ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหา และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจ ภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคม และชนชั้นกลางในเมืองขยายจำนวนขึ้น คณะราษฎรได้ก่อการปฏิวัติ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบ “ประชาธิปไตย” โดยประกาศใช้ พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญ “ฉบับแรก” ของประเทศไทย
เนื้อหาโดยสรุปของทั้ง 39 มาตรา คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เริ่มการปกครองแบบสมัชชา โดยให้ “คณะกรรมการราษฎร” จำนวน 15 คน มีหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายของ “สภาผู้แทนราษฎร” จำนวน 70 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง มีบทบาทในการออกกฏหมายต่างๆ ดูแลกิจการของประเทศ มีอำนาจในการถอดถอนข้าราชการ รวมถึง “คณะกรรมการราษฎร” ได้อีกทั้งยังมีสิทธิวินิจฉัยการกระทำของพ­ระมหากษัตริย์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังระบุให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยประชาชนมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกได้เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ ณ ขณะนั้น ยังไม่มีการเลือกตั้ง เพราะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และคณะราษฎร ได้ทำหน้าที่ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ขึ้นมาใช้แทน ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ถูกยกเลิก เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ ในเวลาต่อมา
“พรบ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475” มีระยะเวลาประกาศและบังคับใช้รวม 5 เดือน 13 วัน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ถอดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เปิดช่องแก้ไข ม.112 ?. รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 1 พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 สังคมศึกษาฯ ม.1-6. "ปริญญา-พงศ์เทพ-โภคิน" เข้ม เสวนาพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย : Matichon TV.