กํมฺรเตงฺชคตฺศรีศิขรีศวร : เถิง l นาฏยศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

×

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิกิพีเดีย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิกิพีเดีย

1200 × 1200
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิกิพีเดีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิกิพีเดีย

800 × 1200
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Home

มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Home

1413 × 1421
กํมฺรเตงฺชคตฺศรีศิขรีศวร : เถิง l นาฏยศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กํมฺรเตงฺชคตฺศรีศิขรีศวร : เถิง l นาฏยศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1500 × 1000
Khon Kaen University - มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Home

Khon Kaen University - มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Home

2048 × 2048
จัดให้ฟรี! มข.ทุ่ม 5 ล้าน หนุนเด็กเก่งแต่จนสอบโควตา สยามรัฐ

จัดให้ฟรี! มข.ทุ่ม 5 ล้าน หนุนเด็กเก่งแต่จนสอบโควตา สยามรัฐ

1140 × 760
ทนายเล็ก บุกทวงคืนพระบรมฉายาลักษณ์ หน้า มข. หลังอ้างถอดไปซ่อมนานแล้ว

ทนายเล็ก บุกทวงคืนพระบรมฉายาลักษณ์ หน้า มข. หลังอ้างถอดไปซ่อมนานแล้ว

สตรีขอนแก่นฮักในหลวง ใจเด็ด บุก มข. ทวงคืนพระบรมฉายาลักษณ์ | ข่าวเด่น

สตรีขอนแก่นฮักในหลวง ใจเด็ด บุก มข. ทวงคืนพระบรมฉายาลักษณ์ | ข่าวเด่น

EP.2 vlog เข้าไปเรียนคณะวันแรก...หลังหมดโควิด มข.

EP.2 vlog เข้าไปเรียนคณะวันแรก...หลังหมดโควิด มข.

โครงการจัดการแสดงทักษะดนตรีและแสดง2 ด้านดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์อีสาน
สาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“เถิง”
ยวงเยือนฮอด เเผ่นเพียง เซายั้ง

"กํมฺรเตงฺชคตฺศรีศิขรีศวร"
คณะผู้สร้างสรรค์ได้มุ่งเน้นไปในด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ที่กล่าวถึงความศรัทธาของพระนางกัมพูชาราชลักษมีที่มีต่อองค์ศิวลึงค์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระศิวะ พระนางกัมพูชาราชลักษมีผู้เป็นสตรีผู้มีสรีระร่างกายและใบหน้าที่มีความงดงามในรูปแบบของชาวขอมพระมหากษัตริย์ขอมได้สร้างองค์ศิวลึงค์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอํานาจและเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาเทพเจ้า คณะผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกความเชื่อที่ว่าพระศิวะเป็นเทพที่เคารพสูงสุด และเป็นศูนย์กลางของจักรวาล กษัตริย์ขอมโบราณจึงสร้างปราสาทเขาพระวิหารและสร้างองค์ศิวลึงค์ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับบรรพบุรุษ สื่อให้เห็นถึงความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อองค์พระศิวะผู้เป็นเทพแห่งภูเขาอันประเสริฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จากข้อความข้างต้น คณะผู้สร้างสรรค์จึงเล็งเห็นความสําคัญขององค์ศิวลึงค์ เพื่อศึกษาพิธีกรรมการบูชาศิวลึงค์แห่งปราสาทเขาพระวิหารผ่านพระนางกัมพูชชาราชลักษมีสตรี ผู้มีสรีระร่างกายใบหน้าที่มีความงดงาม และเพื่อสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์อิสานใต้ โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวนาฏยศิลป์ขอมโบราณผ่านจินตนาการมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกระบวนท่ารําภายใต้การแสดงชุด กํมฺรเตงฺชคตฺศรีศิขรีศวร

ผู้สร้างสรรค์ : กํมฺรเตงฺชคตฺศรีศิขรีศวร
นายฉัตรมงคล พลชัย
นายมารวย บัวภา
นายอธิพัชร โยธะพล
นายณัฐพงษ์ เดชบุญ
นางสาวธณิตา เศวตวงศ์
นางสาวปาลินี เฉลียวฉลาด
นางสาวพรประภา โคตรหานาม
นางไอลดา จงภักกลาง
ร่วมสร้างสรรค์
นายธนโชติ ท่าดี
นายฤทธิเกียรติ ใจงาม

#เถิง #สินไซ12 #วงโปงลางสินไซ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิกิพีเดีย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิกิพีเดีย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Home. กํมฺรเตงฺชคตฺศรีศิขรีศวร : เถิง l นาฏยศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. Khon Kaen University - มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Home. จัดให้ฟรี! มข.ทุ่ม 5 ล้าน หนุนเด็กเก่งแต่จนสอบโควตา สยามรัฐ. ทนายเล็ก บุกทวงคืนพระบรมฉายาลักษณ์ หน้า มข. หลังอ้างถอดไปซ่อมนานแล้ว. สตรีขอนแก่นฮักในหลวง ใจเด็ด บุก มข. ทวงคืนพระบรมฉายาลักษณ์ | ข่าวเด่น. EP.2 vlog เข้าไปเรียนคณะวันแรก...หลังหมดโควิด มข..