EP 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

×

[ศิลปวัฒนธรรม] อัมเบดการ์ จัณฑาลผู้มีอุดมการณ์แรงกล้าในการต่อสู้ เพื่อสร้างสังคมอินเดียที่ปลดแอกจากระบบวรรณะ ถูกขนานนามว่า “บิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย” “อัมเบดการ์” บิดารัฐธรรมนูญอินเดีย ใช้กฎหมายช่วยคนทุกชนชั้น ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

สนามกฎหมาย EP.10 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของใคร?

สนามกฎหมาย EP.10 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของใคร?

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ปรับปรุง 2564)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ปรับปรุง 2564)

สรุปวิชา LAW2004 , LAW2104 (กฎหมายรัฐธรรมนูญ) จบ ครบ ทั้ง 4 ข้อ

สรุปวิชา LAW2004 , LAW2104 (กฎหมายรัฐธรรมนูญ) จบ ครบ ทั้ง 4 ข้อ

ติววิชาLAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ภาค2/2562 ครั้งที่ 1

ติววิชาLAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ภาค2/2562 ครั้งที่ 1

EP 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

EP 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 อัพเดทล่าสุด
https://www.youtube.com/watch?v=a0z-J06oGCI
เฉลยแนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
https://www.youtube.com/watch?v=qNRoTm45dLY&t=29s
Live สด. 2566 อัพเดทล่าสุด คลิป 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
https://www.youtube.com/watch?v=yg-piiH9R1Y&t=8348s
Live สด. 2566 อัพเดทล่าสุด คลิป 2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542(จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=yzDJ-R7eTzA&t=818s
Live สด. 2566 อัพเดทล่าสุด คลิป 3 พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 2545 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 (เปลี่ยนเป็นอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)
https://www.youtube.com/watch?v=9XgslkjkM3M&t=6519s
Live สด. 2566 อัพเดทล่าสุด คลิป 5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
https://www.youtube.com/watch?v=hzP42gxalhY&t=2180s
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อัพเดทล่าสุด
https://www.youtube.com/watch?v=0B0-UsE-aBE
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ปรับปรุงล่าสุด 2564)
https://www.youtube.com/watch?v=YLl2wWjJexg&t=2577s
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 อัพเดทล่าสุด 2566
https://www.youtube.com/watch?v=BdN48uf88WM
ปูพื้นฐานกฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=YdA_mOH67Fg&t=2s
ปูพื้นฐานกฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=CuY1hMy15Kc
ปูพื้นฐานกฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 3 (จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=S9sQbbHcMnU
อ่านสรุปและแทรกแนวข้อสอบพ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 2546
https://www.youtube.com/watch?v=IhLEhloZlUo&t=14s
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 ฉบับฟังง่าย
https://www.youtube.com/watch?v=SbqiP14NuIk
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 คลิปที่1
https://www.youtube.com/watch?v=hgM863x1-dY
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 คลิปที่ 2 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=hVUpeAzzi0U&t=6s
อ่านเน้นย้ำ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
https://www.youtube.com/watch?v=1NrGHj7adHw&t=11s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 ฉบับฟังง่าย เน้นที่สำคัญ อัพเดท 2563 (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=pj6H91vHMzc
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 2546 เริ่มตั้งแต่นาทีที่ 31
https://www.youtube.com/watch?v=QhRTXFaLI0k
พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 อัพเดทล่าสุด
https://www.youtube.com/watch?v=TaPlIrVjhq0&t=1154s
ระเบียบกฎหมายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=sQ4kRP95zO4&t=1713s
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2565 ล่าสุด ออกสอบทุกสนาม
https://www.youtube.com/watch?v=pZ42K63nWWk&t=4s
อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา 2565 อัพเดทล่าสุดแล้ว
https://www.youtube.com/watch?v=n04yDhhbj0s&t=2716s
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ เปลี่ยนเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว อัพเดทล่าสุด 2566
https://www.youtube.com/watch?v=h-SAyKZlrZc&t=1252s
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2566 - 2570) แผนระยะกลางของ สพฐ.
https://www.youtube.com/watch?v=g28kexcjsTI
สรุปและแนวข้อสอบ มาตรฐานการศึกษาของชาติ อัพเดท 2566
https://www.youtube.com/watch?v=l1mrDK2RO2g&t=3082s
เฉลยแนวข้อสอบรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
https://www.youtube.com/watch?v=QL6Od95r2os&t=3721s


EP 1: นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2567 - 2568 และเฉลยแนวข้อสอบ
https://www.youtube.com/watch?v=9c1omhrhPOM&t=2433s
EP 2 : นโยบาย จุดเน้น Quick Win สพฐ. ปี 2567 เฉลยแนวข้อสอบ
https://www.youtube.com/watch?v=y6qAHawklKU
สนามกฎหมาย EP.10 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของใคร?. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ปรับปรุง 2564). สรุปวิชา LAW2004 , LAW2104 (กฎหมายรัฐธรรมนูญ) จบ ครบ ทั้ง 4 ข้อ. ติววิชาLAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ภาค2/2562 ครั้งที่ 1. EP 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560.